فال حافظ آزاده نامداری را بخوانید + عکس

آزاده نامداری و فال حافظش را که خودش برای خودش گرفته است :

آزاده نامداری با انتشار عکس بالا نوشت :

فال حافظم این اومد،عجیبه،

ما آزموده ایم دراین شهر بخت خویش

بیرون کشید باید ازاین ورطه رخت خویش